بازدید عباس قبادی عضو میأت مدیره و سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق


بازدید عباس قبادی عضو میأت مدیره و سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق

 

 preloader