حضور فعال هنرمندان زیلوباف میبد در نمایشگاه صنایع دستی


حضور فعال هنرمندان زیلوباف میبد در نمایشگاه صنایع دستی

هنرمندان زیلوباف میبد در نمایشگاه صنایع دستی حضوری فعال داشتند و به عرضه تولیدات این هنر اصیل ایرانی پرداختند

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان گفت:دومین نمایشگاه تخصصی زیلو،حصیر و زیراندازهای سنتی با شرکت هنرمندانی از سراسرکشور درحالی دراستان برگزارشد که مورد استقبال قرارگرفت.

محمدرضا دهقان افزود:دراین میان زیلوبافان میبد حضور پررنگتری داشتند و با 8غرفه آخرین دستاوردهای دست بافت خود را در رنگ ها و طرح ها دراین نمایشگاه به نمایش و فروش گذاشتند .

دهقان گفت:غرفه های زیلو از غرفه های پربازدیدنمایشگاه بود و مطرح شدن زیلو بعنوان هنرصنعت ،خیلی ها را درغرفه های زیلو ماندگار و به تماشای بافت زنده،خرید و پرس و جو درباره ویژگی های زیلو وا می داشت.

ابتدای آبان ماه سالجاری بود که هیئتی سه نفره از شورای جهانی صنایع دستی برای بررسی ویژگی های جهانی زیلو وارد میبد شدندو تاکنون این دست بافته زیبا نشان a را دریافت کرده است .

 preloader