ایدرو مجوز برگزاری نمایشگاه صنعت صوت و تصویر را گرفت


ایدرو مجوز برگزاری نمایشگاه صنعت صوت و تصویر را گرفت

مجوز برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته به نام شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو صادر شد.

با موافقت مجتبی خسروتاج، معاون وزیر در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران با استناد به بند 31 ماده 5 اساسنامه این سازمان، ایدرو برپاکننده این نمایشگاه در تاریخ 10 تا 13 اسفند سال جاری خواهد بود.

گفتنی است محل برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته، سایت نمایشگاه های بین المللی استان تهران است.

 preloader