عباس قبادی با حکم وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان معاون بازرگانی داخلی منصوب شد


عباس قبادی با حکم وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان معاون بازرگانی داخلی منصوب شد

عباس قبادی معاون بازرگانی وزیر صمت شد
با صدور حکمی از سوی دکتر رحمانیان وزیر صمت، عباس قبادی به سمت معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه منصوب و مشغول کار شد.
به گزارش خبرنگار اخبار نمایشگاه ها ،عباس قبادی در حالی به این سمت منصوب شده است که سرپرستی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت.
قبادی پیش از این نیز سمت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی را بر عهده داشته است.

 preloader