کد نمایشگاه تاریخ برگزاری عنوان نمایشگاه نام مجری برگزاری
۱۷۱۶ ۹۵/۰۹/۲۳ – ۹۵/۰۹/۲۵ سومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو شرکت نمایشگاهی آرکا همایش پارس ( اکسپو پارس )
۷۲۹ ۹۵/۱۱/۱۳ – ۹۵/۱۱/۱۶ اولین نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ایران شرکت مدبران بین المللی ماهکوه و نوژن راد

 

http://telegram.me/ecobitionir